Thứ Ba, 13 tháng 10, 2009

3xthoinay chuyển tạm thời sang 3x-thoinay.info

Những ngày nay 3xthoinay bị tấn công, tạm thời chuyển sang domain mới, các bạn click chuột để vào diễn đàn.

Please use new domain to visit new 3xthoinay's board. Please click below